ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SCHOELLER ALLIBERT BELGIUM BVBA

Art 1 Algemeen

1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schoeller Allibert Belgium BVBA ("Leverancier") zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van iedere aanbieding, offerte, online bestelling, acceptatie, bevestiging en overeenkomst betreffende de verkoop en/of levering van goederen en diensten ("Producten") door Leverancier aan anderen ("Afnemer").

1.2. De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.4. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

1.5. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige orderbevestiging van Leverancier of overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, prevaleert een dergelijke orderbevestiging of overeenkomst.

Art. 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend en kunnen op ieder moment door Leverancier worden herroepen.

2.2. Een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt slechts tot stand indien een opdracht door Leverancier schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) is aanvaard door middel van een orderbevestiging, of wanneer Leverancier feitelijk is aangevangen met de uitvoering van haar werkzaamheden ("Overeenkomst").

Art. 3 Informatieplicht

3.1. Afnemer zal steeds alle informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en Afnemer staat er voor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

3.2. Indien Afnemer de in artikel 3.1. beschreven informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt aan Leverancier, is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten.

Art. 4 Prijzen en betaling

4.1. Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en andere heffingen, en exclusief verpakking.

4.2. Betaling door Afnemer van de aan Leverancier verschuldigde bedragen dient, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

4.3. Indien Afnemer niet binnen de in artikel 4.2. van deze algemene voorwaarden bepaalde termijn heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zijn alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar en is Leverancier gerechtigd om vanaf dat moment 1,5% rente per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen over het gehele verschuldigde bedrag. Tevens is Afnemer gehouden tot vergoeding van alle door Leverancier gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4.4. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tien procent (10%) van de hoofdsom, te vermeerderen met wettelijke handelsrente en BTW, onverminderd het recht van Leverancier de werkelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

4.5. Indien Afnemer in verzuim is, of Leverancier redenen heeft om aan te nemen dat Afnemer zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet zal nakomen, heeft Leverancier het recht, onverminderd enige andere aan Leverancier toekomende rechten, om:

4.5.1. volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van Afnemer te verlangen;

4.5.2. onverwijlde zekerheidstelling in een door Leverancier te bepalen vorm van Afnemer te verlangen;

4.5.3. haar verplichtingen onder de Overeenkomt geheel of gedeeltelijk op te schorten;

4.5.4. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.6. Leverancier is gerechtigd om een verhoging van haar inkoopprijzen of kostprijsbestanddelen na totstandkoming van een aanbieding of de Overeenkomst door te berekenen aan Afnemer na schriftelijke kennisgeving hiervan, mits de levering van Producten aan Afnemer nog niet is voltooid.

4.7. Leverancier is steeds gerechtigd levering van Producten in gedeelten te doen plaatsvinden en die gedeelten afzonderlijk te factureren.

4.8. De prijzen vermeld op de webshop zijn onderhevig aan regelmatige veranderingen.

Art. 5 Levering

5.1. Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. De overschrijding van een (leverings)termijn leidt niet tot een fout in hoofde van Leverancier.

5.2. Indien de orderbevestiging levering op afroep vermeldt, zullen de Producten binnen twaalf (12) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst volledig door Afnemer worden afgenomen.

5.3. Levering vindt plaats "af fabriek" (ex works) aan het magazijn van Leverancier, conform de ICC Incoterms zoals vastgesteld in 2010.

5.4. Afnemer is verplicht om de Producten in ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats en tijd, bij gebreke waarvan de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer.

5.5. Vanaf de levering zijn de Producten geheel voor risico van Afnemer.

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Leverancier, totdat alle vorderingen als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW die Leverancier heeft of zal verkrijgen op Afnemer, uit welken hoofde dan ook, volledig zijn voldaan.

6.2. Zolang het eigendom van de Producten niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze de Producten niet overdragen of aan derden enig ander (beperkt) recht verstrekken, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer, en mag deze slechts de voorwaardelijke eigendom van de Producten verpanden.

6.3. Afnemer is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Leverancier deze in staat te stellen om te controleren of aan deze verplichtingen is voldaan.

6.4. Leverancier is gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, de Producten terug te vorderen indien Afnemer in verzuim is. Op eerste verzoek van Leverancier is Afnemer verplicht de Producten aan Leverancier te retourneren.

Art. 7 Klachten

7.1. Afnemer is gehouden terstond na levering te onderzoeken of de Producten voldoen aan de Overeenkomst. Indien de Producten zichtbare gebreken vertonen, dient Afnemer binnen acht (8) werkdagen na levering schriftelijk een klacht in te dienen bij Leverancier, onder specifieke vermelding van de vermeende gebreken.

7.2. Indien de Producten geen zichtbare gebreken vertonen, is Afnemer verplicht binnen acht (8) dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, en in ieder geval binnen één (1) jaar na levering, schriftelijk een klacht in te dienen bij Leverancier, onder specifieke vermelding van de vermeende gebreken.

7.3. Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel van de specificaties in de aanbieding of orderbevestiging, worden de desbetreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Bij de beoordeling of de Producten in ondergeschikte mate afwijken, dient steeds een representatieve steekproef te worden genomen en geldt een afwijking van 10 % als een afwijking in ondergeschikte mate.

7.4. Bij gebreke van enige klacht op de wijze en binnen de termijnen voorgeschreven in artikel 7.1. en 7.2. van deze algemene voorwaarden, vervallen alle wettelijke en contractuele aanspraken van Afnemer jegens Leverancier en worden de Producten geacht onherroepelijk te zijn geaccepteerd door Afnemer.

7.5. Afnemer stelt Leverancier in de gelegenheid onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Afnemer dient te bewijzen dat het vermeende gebrek al bestond ten tijde van levering van de Producten.

7.6. Indien naar het oordeel van Leverancier een klacht gegrond is, zal Leverancier te harer vrije bepaling:

7.6.1. de gebreken herstellen;

7.6.2. vervangende Producten leveren tegen teruggave van de gebrekkige Producten;

7.6.3. de Overeenkomst ontbinden en de reeds betaalde bedragen retourneren tegen teruggave van de Producten.

7.7. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na schriftelijke goedkeuring door Leverancier en uitsluitend vergoed indien Leverancier een klacht gegrond heeft bevonden.

7.8. Klachten over de deugdelijkheid van geleverde Producten geven Afnemer niet het recht haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier op te schorten.

Art. 8 Aansprakelijkheid

8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden en behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of haar leidinggevende personeel:

8.1.1. is Leverancier uitsluitend aansprakelijk jegens Afnemer voor directe en voorzienbare schade ten gevolge van een specifieke toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

8.1.2. is de aansprakelijkheid van Leverancier in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door Leverancier afgesloten (aansprakelijkheids)verzekering, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

8.1.3. is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal het bedrag (exclusief BTW) dat voor de desbetreffende Producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, in rekening is gebracht, als om welke reden dan ook de verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering.

8.1.4. is Leverancier in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade geleden door derden, van welke aard dan ook.

8.1.5. is Leverancier in geen geval aansprakelijk voor enige schade (i) met betrekking tot gebreken waar Afnemer niet (tijdig) over heeft geklaagd conform artikel 7.1. en 7.2. van deze algemene voorwaarden, en/of (ii) indien Afnemer (gedeelten van) de Producten heeft verwerkt of deze heeft aangepast of gewijzigd.

8.2. Afnemer vrijwaart Leverancier van iedere claim van derden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, ter zake van de Producten onverminderd enige andere aan Leverancier toekomende rechten.

Art. 9 Geheimhouding

9.1. Afnemer zal alle informatie die betrekking heeft op de Overeenkomst met en aanbiedingen en Producten van Leverancier strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaren aan derden, tenzij: (i) het informatie betreft waarvoor toestemming voor mededeling aan derden is verkregen van Leverancier, of (ii) het informatie betreft waarvan openbaarmaking aan derden op grond van wettelijke bepalingen of een juridisch geschil noodzakelijk is dan wel verplicht is, mits daarbij zoveel mogelijk getracht wordt verdere verspreiding te voorkomen, en in beide gevallen alleen na overleg met Leverancier (voor zover wettelijk toegestaan) terzake de inhoud, vorm en timing van de beoogde openbaarmaking.

Art. 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Leverancier en Afnemer komen overeen dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: octrooirechten, auteursrechten, merkrechten en tekening- en modelrechten) ter zake de Producten exclusief berusten, en blijven berusten, bij Leverancier.

10.2. Afnemer garandeert dat Producten vervaardigd door Leverancier conform voorschriften van Afnemer geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake.

10.3. Het is Afnemer niet toegestaan om de Producten of gedeelten daarvan (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: software (inclusief broncode), tekeningen, cliché matrijzen en werktuigen) te (doen) verveelvoudigen, al dan niet in gewijzigde vorm, ook indien de Producten in samenspraak met, op instructie van en/of op kosten van Afnemer zijn vervaardigd.

10.4. Afnemer stelt Leverancier onverwijld in kennis van (vermeende) (dreigende) inbreuken op de (intellectuele eigendoms)rechten ter zake de Producten of (vermeende) (dreigende) inbreuken door de Producten op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Alsdan zullen partijen in overleg treden en elkaar over en weer alle medewerking verlenen teneinde aanspraken in rechte af te dwingen of af te wenden.

Art. 11 Overmacht

11.1. In geval van overmacht, waaronder in elk geval wordt begrepen: oorlog, onlusten, brand en andere rampen, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, ook ten gevolge van weers- en andere omstandigheden, ongeacht of een en ander plaats vindt binnen het bedrijf van Leverancier of bij haar leveranciers of transportondernemingen, en in alle omstandigheden die Leverancier niet heeft kunnen voorkomen of afwentelen, wordt de nakoming van verplichtingen van Leverancier geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden is.

11.2. Indien Leverancier gedurende een onafgebroken periode van meer dan vijfentwintig (25) dagen haar verplichtingen jegens Afnemer niet kan nakomen ten gevolge van overmacht, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, in welk geval Afnemer geen aanspraak heeft op enige (schade)vergoeding.

11.3. In geval van zodanige wijziging van omstandigheden dat (verdere) nakoming van Leverancier van haar verplichtingen onder de Overeenkomst dermate bezwaarlijk wordt dat nakoming niet van haar gevergd kan worden, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Leverancier tot enige (schade)vergoeding is gehouden.

Art. 12 Beëindiging

12.1. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst (buitengerechtelijk) geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden indien:

12.1.1. een partij failliet wordt verklaard of daartoe een aanvraag wordt ingediend, surseance van betaling wordt verleend of daartoe een verzoek wordt ingediend;

12.1.2 een partij haar ondernemingsactiviteiten gedurende meer dan drie (3) aaneengesloten maanden staakt.

Art. 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op iedere aanbieding van en Overeenkomst met Leverancier is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

13.2. Alle geschillen met betrekking tot en voortvloeiende uit aanbiedingen van en Overeenkomsten met Leverancier zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.

Art. 14 Slotbepalingen

14.1. De rechten van Afnemer jegens de Leverancier zijn niet overdraagbaar in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW, behoudens voor zover Leverancier voor een dergelijke overdracht vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

14.2. Leverancier is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Afnemer, haar rechten en verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk over te dragen aan met haar verbonden groepsmaatschappijen.

14.3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die geacht wordt geldig en afdwingbaar te zijn en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Contact

Schoeler Allibert Belgium BVBA
Industrieweg 143
BE-3583 België

Email: webstore.benelux@schoellerallibert.com
Tel: +32(0)11 660 606
BTW: BE 0462 382 667

Bank: KBC Bank
IBAN: BE04731029037731
BIC: KREDBEBB